Ter inspiratie

26e zondag door het jaar / 1 oktober 2017


Wereldmissiedag voor kinderen

Keer om!

Geloven en doen: de twee horen bij elkaar. In verschillende parabels – verdeeld over deze zondag en de twee volgenden – houdt Jezus ons dit voor. Gerechtigheid doen is een hele opgave en een complexe. Wanneer doe je het helemaal goed? De innerlijke houding van ‘omkeer’ geeft de juiste richting omdat dit ons de mogelijkheid geeft om iedere keer weer op de juiste wijze te reageren op veranderende omstandigheden. Die innerlijk houding van ‘omkeer’ veronderstelt een biddende levenshouding.

Exegetische notities Evangelie Matteüs 21,28-32


Hij kreeg spijt en ging toch. Tollenaars en ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.
Na de intocht in Jeruzalem is Jezus naar de tempel gegaan om onderricht te geven. En terwijl Hij daarmee bezig is, komen zijn tegenstanders met Hem twisten over zijn bevoegdheid en over de inzet van zijn onderricht.
In dit twistgesprek houdt Jezus zijn tegenstanders drie gelijkenissen voor. De gelijkenis van de vader met de twee zonen is de eerste en is de inleiding op de andere twee (over de wijnbouwers en de bruiloftsgasten, die we de komende twee zondagen lezen).
Het zijn echte gelijkenissen. Ze willen de gesprekspartners van Jezus een spiegel voorhouden, opdat ze op hun eigen gedrag kunnen reflecteren. En over de hoofden heen van zijn directe gesprekspartners (de toenmalige joodse leiders) spreekt Jezus ook al zijn eigen volgelingen (toen en nu) aan: wie doet de wil van de Vader? Wie zegt dat hij het gaat doen? En wie doet het hoewel hij eerst nee zei?
Belangrijk is om de wil van de Vader (vers 31) in dit kader direct te verbinden met de weg van gerechtigheid (vers 32). De weg van gerechtigheid is een centraal begrip in Matteüs. Het is het programma dat Jezus uitvoert, en het is de inhoud van de wil van God. Die wil van God wordt benoemd in de Bergrede, en staat daar centraal, is wellicht de centrale bede in het Onze Vader: uw wil geschiede! Een begrip dat met twee andere aangevuld moet worden: deemoed (of ontlediging of decentrering) en mededogen (of barmhartigheid). In diegene die deze drie (deemoed, mededogen en gerechtigheid) tot zijn levensleidraad maakt en steeds weer maakt, is de gezindheid van Jezus aanwezig. Die is op weg naar het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid (Matteüs 6,33).

 

Themastelling


In alle drie de teksten komt een thema naar voren: de vraag namelijk: wanneer handelt de mens juist? (de vraag is dus niet: handelt God wel juist?) Het antwoord is eveneens eenduidig. Hij, zij handelt juist die, ondanks alle dwalingen, steeds opnieuw de wil van God doet.
En de wil van God doen is (zo Ezechiël, Paulus én Matteüs) niet zozeer jezelf zoeken, als wel Gods koninkrijk en Gods gerechtigheid zoeken (en zo toch jezelf vinden). Het is antwoord geven op de vraag: wat wil God dat ik doe met mijn leven (niet: wat wil ik met mijn leven?)? En dat antwoord niet alleen geven, maar vooral doen (in alle deemoed, met alle mededogen en alle gerechtigheid).

 

Suggesties


De tekst van Paulus aan de christenen van Filippi lijkt wel geschreven voor de gefragmenteerde en verdeelde wereld waarin wij leven. Deze tekst kan goed gebruikt worden in de openingsritus, als volgt:

Voorganger: In een wereld die verdeeld is,
                   waar standpunten ingenomen worden
                   als onwrikbare posities,
                   waarin onenigheid, haat en oorlog de boventoon voeren –
                   in die wereld horen wij de woorden van Paulus:

Lector  ‘… als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
          maakt dan mijn vreugde volkomen
          door uw eenheid van denken,
          uw eenheid in de liefde,
          uw saamhorigheid en eensgezindheid.
          Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid,
          maar acht ootmoed de ander hoger dan uzelf.
          Laat niemand allen zijn eigen belangen behartigen,
          maar liever die van zijn naasten.’

Voorganger:  Als wij uw licht verduisteren,
Allen:           keer ons om;
Voorganger   als wij vrede onmogelijk maken,
Allen:           keer ons om;
Voorganger:  als wij haten in plaats van beminnen,
Allen:           keer ons om;
Voorganger:  als wij vernietigen in plaats van opbouwen,
Allen:           keer ons om.

Voorganger: Zie ons aan, goede God,
                   kom over ons met uw milde ontferming,
                   zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen.

Gebeden voor deze zondag


Openingsgebed

God, die niet ophoudt om mensen te roepen
tot inkeer en omkeer,
Gij die ons uw liefde wilt schenken:
wees hier in ons midden aanwezig
– hoorbaar en tastbaar –
zodat wij uitgroeien tot mensen naar uw hart
trouw aan uw weg.
Dit bidden wij U door uw Zoon Jezus Christus,
die met U en de heilige Geest
leeft tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven

Gezegend zijt Gij, God,
want Gij keert U tot ons,
opdat wij ons wenden tot U.
Aanvaard dan deze gaven,
zij zijn ons werk en ons leven.
Maak ze tot een bron van leven voor ons,
door uw Zoon, Jezus Christus,
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Slotgebed

God,
in Jezus Christus hebt Gij uzelf gekeerd tot ons,
opdat wij in Hem een eerlijke en rechte weg gaan.
Maak van ons nieuwe mensen
die steeds kiezen voor uw Rijk
door uw Zoon Jezus Christus
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Werkgroep voor
Liturgie Heeswijk
Abdij van Berne
Abdijstraat 53
5473 AC Heeswijk
tel: 0413-293480
info@wlh.nlVolg ons op: